strona główna                                                                                                     

 


 

Indywidualizacja nauczania najmłodszych uczniów 

 

Dodatkowe, specjalistyczne zajęcia z zakresu reedukacji, arteterapii, logoterapii, muzykoterapii, socjoterapii i biofeedbacku to najnowsza oferta dla uczniów pierwszego etapu edukacyjnego w Szkole Podstawowej Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Bochni. Zajęcia będą realizowane w ramach projektu „Lepszy start – wczesna pomoc dziecku”, który jest w całości finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Głównym przesłaniem projektu jest zaspakajanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych najmłodszych uczniów, zgodnie z ich możliwościami oraz predyspozycjami – Nasi wychowankowie szczególnie potrzebują usprawniania. Stąd tak duży nacisk na specjalistyczne zajęcia rewalidacyjne. Praca z uczniem niepełnosprawnym powinna być prowadzona od najmłodszych lat. Dlatego mamy wczesne wspomaganie rozwoju, pomocą obejmujemy dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności oraz ten projekt dla uczniów w klasach od 1 do 3 - mówi Teresa Jaszczyńska, dyrektor Ośrodka .    

W ramach projektu będzie doposażona baza dydaktyczna Ośrodka. Zakupione zostaną specjalistyczne programy do alternatywnych i wspomagających metod komunikacji, zestaw komputerowy, instrumenty muzyczne oraz pomoce dydaktyczne do pozostałych zajęć. 

Przez rok, bo tyle potrwa projekt, odbędzie się 300 godzin zajęć. Weźmie w nich udział 19 uczniów.

***

Rodzaje zajęć:  

Reedukacja: dla uczniów z potrzebą usprawniania technik szkolnych - czytania, pisania, liczenia, doskonalenia uwagi, pamięci i koncentracji.

Arteterapia: dla uczniów z zaburzeniami koordynacji wzrokowo - ruchowej, z potrzebą doskonalenia sprawności manualnej, wspomagania motoryki małej i dużej.

Muzykoterapia: dla uczniów uzdolnionych muzycznie, którzy będą doskonalili poczucie rytmu i słuchu muzycznego, rekompensując w ten sposób niedoskonałości w zakresie pojmowania innych przedmiotów.

Logoterapia oraz alternatywne metody komunikacji: dla uczniów z zaburzeniami rozwoju mowy i artykulacji, zaburzeniami percepcji, wymagającymi usprawniania narządów mowy.

Zajęcia socjoterapeutyczne i psychospołeczne: dla uczniów z zaburzeniami kontaktu, zachowania i komunikacji, posiadających deficyty w obrębie rozumienia poleceń.

Biofeedback: dla uczniów u których konieczne jest niwelowanie zachowań niepożądanych, wydłużanie czasu koncentracji uwagi uraz łagodzenie napięć emocjonalnych.

(JT)