strona główna

 

 

„Języki obce... już potrafię”

                     Jak skutecznie uczyć języka angielskiego w szkołach dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim? Jakie stosować metody, aby ten proces był efektywny? Na te pytania z pewnością stara się odpowiedzieć wielu nauczycieli. Tym bardziej, że wyzwania, jakie stawia codzienne życie i współczesny system oświaty do łatwych nie należą. Zadanie to ma ułatwić projekt pt. „Języki obce... już potrafię”, który jest realizowany w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bochni. Jego efektem ma być innowacyjny program nauczania zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Temat jest jak najbardziej na czasie, ponieważ od ubiegłego roku nauka języka angielskiego jest obowiązkowa już od pierwszej klasy szkoły podstawowej, a egzamin gimnazjalny obejmuje test językowy.

- Problem polega na opracowaniu odpowiednich metod, dzięki którym osoby mające trudności z kojarzeniem, myśleniem abstrakcyjnym, zapamiętywaniem będą mogły opanować materiał przewidziany programem nauczania – mówi Teresa Jaszczyńska, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bochni.

Założenia projektu są następujące. Uczniowie w 7 osobowych grupach mają dodatkowo w każdym tygodniu dwie godziny języka angielskiego. Zajęcia prowadzi dwóch nauczycieli: anglista i oligoferenopedagog. To oni wspólnie opracowują metody pracy, koncepcję lekcji i pomoce dydaktyczne – Jest to wielki komfort, na który nie będzie stać szkoły w przyszłości, bez dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Idea projektu jest jednak taka, żeby na podstawie tych doświadczeń powstał program nauczania, który umożliwi skuteczną edukację języka angielskiego w szkołach dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – dodaje wicedyrektor Jerzy Turek. 

Efektem tego projektu, oprócz korzyści edukacyjnych dla uczniów, będzie opracowanie, wdrożenie
i realizacja innowacyjnego programu nauczania języka angielskiego, sygnowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Planowana jest konferencja naukowa i specjalistyczne wydawnictwo.

W projekcie uczestniczy 13 szkół specjalnych z województwa śląskiego, opolskiego i małopolskiego.
W gronie dwóch szkół z naszego województwa jest Ośrodek Szkolno – Wychowawczy z Bochni. Zajęcia odbywają się w nowoczesnej pracowni językowej.

 

***

            Projekt zakłada opanowanie przez uczniów umiejętności językowych na poziomie A1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, tzn. rozumienie i reagowanie na proste wyrażenia języka codziennego, przedstawienie siebie, zadawanie prostych pytań. Został opracowany w oparciu
o przesłanki wynikające z psychologicznych i pedagogicznych założeń dotyczących rozwoju sfery poznawczej
i myślenia dzieci oraz młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych ( Piaget, Wygotski, Witkowski i inni).

Cele projektu są zgodne z Planem Działań dla Priorytetu III „Wysoka jakość systemu oświaty”, na r. 2009, SZOP PO KL i Strategią Lizbońską, traktatem z Madrytu - w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych osób niepełnosprawnych, strategią rozwoju edukacji 2007-2013 w zakresie równości szans dla wszystkich, strategiami rozwoju 3 ww. województw w aspekcie społecznym– edukacja, otwartość, tożsamość, kompetencje.

(JT)