strona główna                                                                                                          

konferencje

 


27 stycznia 2014 r.

I INTERDYSCYPLINARNA
KONFERENCJA NAUKOWA

 "Pedagogika wobec wyzwań współczesności. Człowiek - przestrzeń edukacyjna - instytucja"

„Zamień Szare na złote”- pod takim hasłem w poniedziałek 27 stycznia odbyła się I Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa zorganizowana przez Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Bochni. Do dyskusji nad współczesnymi dylematami pedagogicznymi zaproszono naukowców różnych profesji: pedagogów, psychologów, socjologów, filozofów, kulturoznawców. Stąd też dyskusja nad szeroko rozumianymi przemianami edukacyjnymi przyjęła interdyscyplinarny charakter.

Asumptem do zorganizowania konferencji było dostrzeżenie przez grupę naukowców Akademii Ignatianum wyzerowanych, pomijanych czy też  lekceważonych kwestii edukacyjnych i społecznych.

Obrady plenarne rozpoczęły się inauguracyjnym wykładem Pani prof. zw. dr hab. Iwony Nowakowskiej Kempnej, która w swoim referacie zaprezentowała nowy paradygmat badań pedagogicznych jakim jest kogniwistyka. Obrady panelowe odbywały się w 5 sekcjach  tematycznych, w których swoje refleksje naukowe wygłosiło blisko 40 prelegentów. Pod dyskusję poddano m.in.: problematykę szkoły jako przestrzeni wyzwań dla pedagogów, nowe tendencje w pedagogice jako odpowiedzi na wyzerowane kwestie społeczne, wielowymiarowość pracy pedagogicznej w środowisku, zagadnienia środowisk zagrożonych wykluczeniem i patologią jako odbiorców i twórców kultury oraz subkultur. Nie zabrakło dyskusji nad problematyką pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną, zarówno w kontekście teoretycznym jak i praktycznym. Prelegenci dzielili się wynikami i wnioskami swoich badań empirycznych ich implikacjami dla praktyki edukacyjnej i rehabilitacyjnej, prezentowali współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej, jak również innowacyjne programy, metody i formy wsparcia osób z niepełnosprawnością.

Miłym akcentem konferencji było włączenie referatów zagranicznych. Profesor Wolodymyr Shahow z Państwowej Wyższej Szkoły w Winnicy (Ukraina) w swoim referacie zaprezentował problematykę psychologicznych podstaw wychowania osobowości. Kontekst psychologiczny zawierały również referaty doktorantów z Ukrainy. Pani Anastasja Kawecka zwróciła uwagę na psychologiczne strategie radzenia sobie w kryzysie przez nastolatków, z kolei Pan Wladislaw Shahow zaprezentował  zagadnienie psychologicznej analizy zjawiska świadomości zawodowej.

Warto dodać iż partnerami naukowymi konferencji było 5 polskich uczelni: Uniwersytet Rzeszowski, Akademia Ignatianum w Krakowie, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno- Ekonomiczna w Jarosławiu oraz Staropolska Wyższa Szkoła w Kielcach. Patronat nad konferencja objął Starosta Bocheński Jacek Pająk oraz Burmistrz Miasta Bochnia Stefan Kolawiński.

Podsumowując konferencje Pan Radosław Janica doktorant Akademii Ignatianum w imieniu prelegentów podziękował za możliwość uczestniczenia w ambitnej konferencji, której tematyka była doskonalą odpowiedzią na nurtujące kwestie i problemy naukowców różnych dyscyplin. Dziękujemy za nieocenione zaangażowanie, życzliwy, przyjacielski klimat całego sympozjum, piękne gesty i profesjonalne podejście do tematu. Mamy nadzieję, że będzie okazja do spotkania przy kolejnych inicjatywach tego typu.

Serdecznie dziękujemy sponsorom konferencji: Warsztatowi Terapii Zajęciowej z Proszówek, którego uczestnicy przygotowali bufet kawowy oraz Panu Sławomirowi Trzósło - Dyrektorowi Drukarni Profit Media za wsparcie finansowe.

Elżbieta Włodek

     

konferencje