strona główna                                                                                                          

„POZWÓL MI ZROZUMIEĆ ŚWIAT”

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Regionalny  Program Operacyjnego Województwa  Małopolskiego na lata 2014-2020.

Trwa I tura rekrutacji do projektu - projekt będzie realizowany do 31 sierpnia 2022 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. ks. J. Twardowskiego w Bochni. Celem projektu jest podniesienie wśród 40 uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej w SOSW w Bochni kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy tj. kompetencji i umiejętności matematyczno-przyrodniczych, kompetencji informatycznych oraz kompetencji emocjonalno-społecznych poprzez prowadzenie dodatkowych i specjalistycznych zajęć dostosowanych do indywidualnych możliwości i potrzeb uczniów. Uzupełnieniem prowadzonych działań będzie doposażenie pracowni TIK, utworzenie i wyposażenie międzyszkolnego laboratorium matematycznop, międzyszkolnej pracowni arteterapii i rozwoju osobowości, doposażenie istniejącej pracowni gospodarstwa domowego oraz zakup materiałów i pomocy dydaktycznych do prowadzenia terapii uczniów.

W Projekcie może uczestniczyć 56 dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, zamieszkujących w rozumieniu kodeksu cywilnego na terenie województwa małopolskiego uczęszczających do szkoły podstawowej w SOSW w Bochni. Oferowane dla nich wsparcie obejmuje zakup wyposażenia i dodatkowe zajęcia pozalekcyjne.

Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. ks. J. Twardowskiego w Bochni obejmuje:

·         utworzenie i wyposażenie międzyszkolnego laboratorium matematyczno-przyrodniczego,

·         wyposażenie pracowni TIK,

·         utworzenie i wyposażenie międzyszkolnej pracowni arteterapii i rozwoju osobowości,

·         zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu do prowadzenia muzykoterapii uczniów,

·         zakup materiałów/pomocy dydaktycznych oraz sprzętu do prowadzenia teatroterapii uczniów,

·         wyposażenie pracowni gospodarstwa domowego,

·         materiały dydaktyczne do prowadzenia zajęć.

Dodatkowe zajęcia dydaktyczne, terapeutyczne i specjalistyczne będą prowadzone z wykorzystaniem metod aktywizujących, z wykorzystaniem otwartych zasobów edukacyjnych i narzędzi TIK. Uczeń/uczennica będzie uczestniczyć w zajęciach do czasu wyrównania deficytów; grupa będzie składać się z od 5 do 8 uczniów.

Zad. 1: Zajęcia rozwijające kompetencje matematyczno-przyrodnicze - zajęcia dla uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności intelektualnej w klasach I-VIII

Rok szkolny 2020/2021

·         zajęcia matematyczno – przyrodnicze (4 grupy po 7 osób) – 180 godzin,

·         wycieczka edukacyjna do Warszawy – 28 uczestników (zajęcia i warsztaty Centrum Nauki Kopernika, Planetarium i Narodowe Muzeum Techniki),

·         wycieczka edukacyjna do Krakowa - 28 uczestników (zajęcia w Ogrodzie Doświadczeń),

·         wycieczka edukacyjna do Wrocławia - 28 uczestników (zajęcia w Hydropolis oraz w Oceanarium).

Rok szkolny 2021/2022

·         zajęcia dydaktyczne matematyczno – przyrodnicze (4 grupy po 7 osób) – 180 godzin,

·         wycieczka edukacyjna do Warszawy – 28 uczestników (zajęcia i warsztaty Centrum Nauki Kopernika, Planetarium i Narodowe Muzeum Techniki),

·         wycieczka edukacyjna do Krakowa - 28 uczestników (zajęcia w Ogrodzie Doświadczeń),

·         wycieczka edukacyjna do Wrocławia - 28 uczestników (zajęcia w Hydropolis oraz w Oceanarium).

Zad. 2: Zajęcia rozwijające zainteresowanie technologią informacyjną i IT - zajęcia dla uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności intelektualnej w klasach I-VIII

Rok szkolny 2020/2021

·         zajęcia dydaktyczne z informatyki (1 grupa po 8 osób) – 115 godzin,

Rok szkolny 2021/2022

·         zajęcia dydaktyczne z informatyki (1 grupa po 8 osób) – 115 godzin.

Zad. 3: Arteterapia - zajęcia dla uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności intelektualnej w klasach od IV do VIII

Rok szkolny 2020/2021

·         zajęcia rewalidacyjne z arteterapii (1 grupa po 5 osób) – 120 godzin,

Rok szkolny 2021/2022

·         zajęcia rewalidacyjne z arteterapii (1 grupa po 5 osób) – 120 godzin.

Zad. 4: Muzykoterapia - zajęcia dla uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności intelektualnej w klasach IV -VIII

Rok szkolny 2020/2021

·         zajęcia rewalidacyjne z muzykoterapii (1 grupa po 8 osób) – 100 godzin,

Rok szkolny 2021/2022

·         zajęcia rewalidacyjne z muzykoterapii (1 grupa po 8 osób) – 100 godzin.

Zad. 5: Teatroterapia - zajęcia dla uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności intelektualnej uczących się w klasach od IV -VIII

Rok szkolny 2020/2021

·         zajęcia terapeutyczne (1 grupa po 8 osób) – 160 godzin,

Rok szkolny 2021/2022

·         zajęcia terapeutyczne (1 grupa po 8 osób) – 160 godzin.

Zad. 6: Zajęcia rozwijające zaradność osobistą, prowadzone metodą ergoterapii - zajęcia dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym, uczących się w klasach od IV do VIII

Rok szkolny 2020/2021

·         zajęcia dydaktyczne (1 grupa po 5 osób) – 120 godzin,

Rok szkolny 2021/2022

·         zajęcia dydaktyczne (1 grupa po 5 osób) – 120 godzin.

Zad. 7: Socjoterapia - zajęcia dla uczniów z różnymi niepełnosprawnościami intelektualnymi w klasach od IV-VIII

Rok szkolny 2020/2021

·         zajęcia specjalistyczne (3 grupy po 5 osób) – 105 godzin,

Rok szkolny 2021/2022

·         zajęcia specjalistyczne (3 grupy po 5 osób) – 105 godzin.

***

Biuro projektu znajduje się na II piętrze w budynku przy ul. Stasiaka 1A – pokój nr 19
Kierownik projektu – mgr Elżbieta Włodek
Kierownik merytoryczny – mgr Jolanta Kwaśniowska
Specjalista ds. obsługi finansowej - mgr Patrycja Filipowicz

projekty EFS