strona główna                                                                                                          


Przedszkole Specjalne
i terapia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

W naszym ośrodku od 10 lat działa Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Terapią objęte są dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu rozpoczęcia przez nie nauki w szkole.

Dzieci, które ukończyły 3 rok życia mogą równocześnie uczęszczać do tutejszego Przedszkola Specjalnego działającego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. ks. Jana Twardowskiego od 2012 r.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną skierowaną do najmłodszych.

 

***


Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym
im. ks. Jana Twardowskiego w Bochni działa od 2008 roku.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to prawnie zagwarantowana bezpłatna terapia specjalistyczna, od chwili wykrycia pierwszych symptomów nieprawidłowego funkcjonowania dziecka do momentu podjęcia nauki w szkole podstawowej. Tempo pracy i metody dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. Zajęcia realizowane są przez zespół specjalistów, mających przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym (m.in. wady narządu ruchu, opóźniony rozwój intelektualny, autyzm, wady wymowy, choroby przewlekłe i genetyczne zaburzające rozwój).

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka prowadzą nauczyciele zgodnie ze swoimi kwalifikacjami: psycholog, oligofrenopedagog, neurologopeda, terapeuta SI, fizjoterapeuta, terapeuta NDT-Bobath.

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju, każde dziecko ma 4 - 8 godzin zajęć w miesiącu w zależności od potrzeb i możliwości psychofizycznych. Podstawą do ubiegania się o przyjęcie dziecka na zajęcia jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, która jest wydawana przez właściwą dla miejsca zamieszkania Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną.

Przykładowe metody pracy z dzieckiem objętym wczesnym wspomaganiem rozwoju:
- Bajkoterapia,
- Dogoterapia,
- Kinesio Taping,
- Koncepcja Terapii Obrzękowej wg dr Asdon,
- Metoda Dobrego Startu Bogdanowicz,
- Metoda M. Ch. Knill,
- Metoda relaksacji wg A. Pollender (trening autogenny),
- Metoda rozwoju komunikacji wg programu MAKATON,
- Metoda ruchu rozwijającego wg W. Sherborne,
- Metoda terapii umiejętności samoobsługowych wg F. Affolter i Lovaasa,
- Muzykoterapia,
- Terapia autyzmu wg programu TEACCH Schoplera,
- Terapia taktylna wg S. Masgutowej,
- Pedagogika zabawy wg J. Baran,
- Stymulacja polisensoryczna,
- Terapia Integracji Sensorycznej,
- Terapia neurorozwojowa NDT-Bobath.

Czym dysponujemy?  Gabinetem SI, Pracownią Marii Montessori, Salą Doświadczania Świata, Grotą Solną i szeroką bazą pomocy dydaktycznych.

Prócz prowadzenia terapii w ramach Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, nasza placówka od grudnia 2017 r. jest wiodącym w powiecie bocheńskim Ośrodkiem Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczym, utworzonym w ramach rządowego programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za Życiem"  (więcej o programie)

***


Podstawą przyjęcia do
Przedszkola jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, które wydaje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

Jesteśmy jedynym w powiecie bocheńskim publicznym przedszkolem, które oprócz zajęć dydaktyczno-wychowawczych prowadzi również specjalistyczną terapię dzieci niepełnosprawnych z orzeczeniem
o potrzebie kształcenia specjalnego.

Przyjmujemy dzieci w wieku od 3 lat, niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym, również z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Pobyt dziecka w przedszkolu jest bezpłatny. Placówka zlokalizowana jest w centrum miasta.
Do budynku przedszkola przylega ogrodzony ogród przygotowany do zabaw i zajęć ruchowych
z podjazdem dla wózków.

Co robimy w przedszkolu? uczymy się, bawimy, jeździmy na wycieczki, poznajemy nowych ludzi
i miejsca, kompleksowo usprawniamy, kompensujemy braki i doskonalimy nabyte umiejętności, świętujemy itd.
(zobacz galerię) 

Dokumenty do pobrania  (tutaj)

Rekrutacji do pozostałych typów szkół  (więcej)   Projekt "Za Życiem" (więcej)

 


prezentacja

strona główna