strona główna                                                                                                          II Międzynarodowa Konferencja Naukowa

„Pedagogika wobec wyzwań współczesności.
Człowiek – wartości – wychowanie”

 

Czy człowiek we współczesnym świecie może żyć w pustce aksjologicznej? Czy może funkcjonować w kulturze pozbawionej miłości, prawdy, dobra i piękna? Jak wychowywać ku wartościom? Jak pomóc człowiekowi łączyć wolność, autonomiczność z godnością i odpowiedzialnością? To tylko niektóre z problemów, na które szukali odpowiedzi uczestnicy II Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Zamień szare na złote”

Pomysłodawcami oraz organizatorami konferencji byli: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego w Bochni oraz Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kazimierza Brodzińskiego w Bochni, którzy w ubiegłym roku zainicjowali konferencyjny cykl „Zamień szare na złote” - Pedagogika wobec wyzwań współczesności.

Podstawowym celem konferencji była analiza stanu i kondycji współczesnej aksjologii i etyki wychowawczej oraz sformułowanie wniosków i rekomendacji dla praktyki pedagogicznej. Podobnie jak w ubiegłorocznej edycji - konferencja była otwarta i darmowa dla wszystkich słuchaczy.

Zainteresowanie tegoroczną konferencją przeszło najśmielsze oczekiwania organizatorów. Czynny udział w konferencji zgłosiło blisko 60 naukowców z Polski i zagranicy reprezentujących renomowane ośrodki naukowo - badawcze i różne dyscypliny nauki. Stąd też konferencja przyjęła charakter dyskursu interdyscyplinarnego.

Obrady rozpoczęło uroczyste powitanie gości przez Dyrektora PSP nr 2 w Bochni Zbigniewa Solaka oraz Dyrektora SOSW w Bochni Teresę Jaszczyńską. Okolicznościowe przemówienie wygłosili Patroni honorowi konferencji: Burmistrz Miasta Bochni Stefan Kolawiński oraz Wicestarosta Powiatu Bocheńskiego Józef Mroczek. Patronat naukowy nad konferencja objęli Doc. PaedDr. Alica Petrasova, PhD. – reprezentująca Preszowski Uniwersytet w Preszowie oraz Doc. PhDr. ThDr. Stanislav Košč, PhD. – Profesor Katolickiego Uniwersytetu w Ružomberku.

Powitalną sesję otworzył Doc. PhDr. ThDr. Stanislav Košč, PhD., który zaproszony przez Organizatorów w charakterze keynote speaker, wygłosił wykład pt. „Pedagogika wobec wyzwań współczesności. Człowiek – wartości – wychowanie”. Swoje rozważania zaproszony prelegent, osadził na fundamentach antropologii chrześcijańskiej, wyjaśniając na czym polega jej dobro dla współczesnego człowieka, jakie wartości z niej wynikają, czym jest godność człowieka, by wreszcie wskazać potrzebę transformacji tychże wartości do modelów wychowania, uwzględniając równocześnie różne konteksty społeczne.

Dalsze obrady przebiegały w ośmiu tematycznych sesjach panelowych, w których prelegenci prezentowali najnowsze doniesienia z badań, wymieniali poglądy, opinie i doświadczenia artykułując wielokrotnie potrzebę wychowania człowieka w kanonie podstawowych wartości humanistycznych. Opiekę naukową, której wyrazem była dbałość jakość naukową oraz merytoryczną wystąpień prelegentów sprawował Komitet naukowy, w składzie: prof. zw. dr hab. Iwona Nowakowska-Kempna - Akademia im. J. Długosza w Częstochowie, prof. nadzw. dr hab. Mirosław Babiarz - Uniwersytet J. Kochanowskiego w Kielcach, dr hab. Katarzyna Plutecka - Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, dr Anna Czyż - Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, dr Elżbieta Męcina-Bednarek - Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach, dr Ewelina Sobocha – SOSW nr 3 w Krakowie, dr Wiesław Czuba- Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach, dr Andrzej Mirski - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Sponsorami konferencji byli: Kopalnia Soli Bochnia Sp. z o.o., Sławomir Trzósło - Drukarnia Profit-Media, Krystyna Brzegowa - usługi transportowe, Warsztat Terapii Zajęciowej w Proszówkach.

Organizatorzy serdecznie dziękują sponsorom przedsięwzięcia oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do jej organizacji i sprawnego przeprowadzenia. Zamysłem organizatorów jest pozostawienie trwałego  śladu naukowych obrad pod postacią wieloautorskiego, recenzowanego tomu naukowego.

Elżbieta Włodek