Procedura komunikowania się w języku migowym

Informacja o zakresie działalności

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego w Bochni
Ośrodek kształci i wychowuje dzieci oraz młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. Uczniowie objęci są opieką specjalistyczną w zakresie nauczania poszczególnych przedmiotów, zajęć wyrównawczych, kompensacyjnych, gimnastyki korekcyjnej oraz terapii logopedycznej i psychologicznej. Warunkiem przyjęcia jest posiadanie orzeczenia, które wydaje Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna. Miejsce zameldowania nie ma znaczenia (brak rejonizacji).
W skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wchodzą:
1) Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
2) Przedszkole Specjalne
3) Szkoła Podstawowa
4) Branżowa Szkoła I stopnia
5) Szkoła Przysposabiająca do Pracy
6) Świetlica
7) Ośrodek zakwaterowania wychowanków (internat)
Dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim realizowane są Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze. Odbywają się indywidualnie w domu zamieszkania dziecka, w okresie od 3 roku życia do ukończenia 25 lat.
Uczniowie z niepełnosprawnością w stopniu lekkim realizują podstawę programową kształcenia ogólnego, dostosowaną do indywidualnych możliwości.
Uczniowie z niepełnosprawnością umiarkowaną, znaczną i sprzężoną uczą się m.in. funkcjonowania
w środowisku, techniki, plastyki, muzyki i samoobsługi.
Zapewniamy kompleksową pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Dla każdego wychowanka nauczyciele opracowują Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny, w oparciu o zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
Zapewniamy bezpłatne wsparcie psychologiczno-psychiatryczne dzieci i młodzieży w ramach działalności Zespołu Lecznictwa Środowiskowego we współpracy z Wojewódzkim Szpitalem Dziecięcym im. św. Ludwika w Krakowie. W skład zespołu wchodzą specjaliści szpitala, lekarze, psychiatrzy, psycholodzy i psychoterapeuci, którzy zapewniają opiekę psychiatryczną, psychologiczną oraz psychoterapeutyczną dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia.
Na terenie placówki realizowane są projekty dofinansowane z Europejskich Funduszów Społecznych mających na celu między innymi wzmocnienie kompetencji kluczowych u uczniów niezbędnych do ich rozwoju osobistego oraz przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.
Od 2017 roku w Ośrodku działa Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy.

Procedura komunikowania się w języku migowym

Obsługa Osób Niesłyszących i Słabosłyszących przez tłumacza języka migowego:
Osoba Niesłysząca, mająca trudności w komunikowaniu się przy załatwianiu spraw w Specjalnym Ośrodek Szkolno – Wychowawczym im. Ks. Jana Twardowskiego w Bochni może korzystać z pomocy tłumacza języka migowego. Jeżeli Osoba Niesłysząca chce załatwić sprawę, to musi zgłosić ten fakt co najmniej 2 dni robocze przed wizytą. Zgłoszenia można dokonać:
1) e-mailem na adres: sosw@powiat.bochnia.pl
2) faksem na nr: 14 611 55 91
3) poprzez złożenie wniosku bezpośrednio w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Ks. Jana Twardowskiego w Bochni.
Wniosek powinien zawierać:
1) imię i nazwisko Osoby Niesłyszącej
2) adres
3) określenie rodzaju sprawy
4) sposób kontaktowania się
5) wskazanie proponowanego terminu wizyty (dzień i godzina).
Tłumacz będzie tłumaczył rozmowę między Osobą Niesłyszącą a pracownikiem i rozmowa będzie prowadzona na miejscu.
Pomoc tłumacza jest bezpłatna i jest możliwa od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 – 15:00.
Osoby Niesłyszące mogą także skorzystać z pomocy osób towarzyszących. Ta osoba musi mieć ukończone 16 lat. Osoba, która przychodzi z Osobą Niesłyszącą nie musi być kwalifikowanym tłumaczem języka migowego.
Czasami załatwiamy sprawy, które są chronione tajemnicą i wtedy musimy skorzystać z pomocy tłumacza kwalifikowanego.

Logotypy funduszy UE

„Cyfrowy Powiat Bocheński” - E-administracja w Powiecie Bocheńskim.

Używamy plików cookies w celu optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszej stronie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.